Din rådgiver innen bygg og eiendom

STAND er en uavhengig aktør som bistår både
private og offentlige aktører innen bygg og eiendom.

Tjenester

Objektive rapporter med høy kvalitet tilpasset oppdragsgivers behov.

STAND er en uavhengig aktør som bistår både private og offentlige aktører innen bygg og eiendom. Våre kunder er blant annet privatpersoner, advokat- og meglerkontorer, forsikringsselskaper, eiendomsselskaper og finansinstitusjoner. STAND har som hovedmål å levere objektive rapporter med høy kvalitet tilpasset oppdragsgivers behov.

Tjenester

Pålitelighet, kompetanse og uavhengighet

STAND er din pålitelige partner med fokus på kvalitet, uavhengighet og forståelige rapporter. Høy teknisk kompetanse kombinert med praktisk tilnærming gir et godt grunnlag for å kunne forstå objektets tilstand og reparasjons-/vedlikeholdsbehov. Vår ekspertise inkluderer også prosjektledelse, byggelånsoppfølging og teknisk bistand.

Reklamasjon og skadetakst bolig

+

I forbindelse med kjøp og salg av boliger kan det oppstå tvist om boligens faktiske tilstand og skjulte feil og skader. Våre konsulenter har lang erfaring innen tviste- og reklamasjonssaker og bistår i om lag 250-350 saker hvert år, både på kjøper- og selgersiden. 

STAND bistår også ved behov for generell skadevurdering som ikke er relatert til eierskifte. 

Verdivurdering

+

Verditakst ved salg av bolig

Ved en verditakst utarbeides en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Også slike takster inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Tilstands- eller Boligsalgsrapport.

Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, offentlig kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

Forhåndstakst

I motsetning til en verditakst som beskriver dagens markedsverdi, angir forhåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av et hus, deling av en tomt, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres til en verditakst.

Tomtetakst

Med tomtetakster menes som oftest verditaksering av ubebygde tomter. Teknisk verdi av en bebygd tomt består av råtomtverdi, verdi på opparbeidelse av tomt og verdien av lokal infrastruktur. Lokal infrastruktur sier noe om hvordan forholdene rundt tomten er organisert, om tomten ligger i regulert område, om adkomstvei er offentlig med offentlig vann- og kloakkledninger, avstander til butikker, skoler, barnehager og så videre.

Teknisk verdi av en ubebygd tomt består av råtomtverdi og verdien av lokal infrastruktur. Verdien skal vurderes på grunnlag av råtomtverdi i området eller områder en kan sammenligne med. Råtomtverdi er avhengig av beliggenhet i forhold til hovedsamferdselsårer og tettsteder (hovedinfrastruktur i området).

Byggelånsoppfølging

+

I byggeprosjekter vil lånegiver ofte kreve byggelånsoppfølging. Som byggelånskontrollør sikrer vi at utbetalinger i prosjektet samsvarer med de verdiene som er tilført byggeplassen og lager jevnlige rapporter som beskriver prosjektets fremdrift, SHA og kvalitet.

Som en del av denne type oppdrag gjennomfører STAND også gjerne en innledende vurdering av prosjektets budsjett og økonomi. Dette for å kvalitetssikre at det er avsatt tilstrekkelig midler for å ferdigstille prosjektet.

Byggherreombud

+

Som byggherreombud bidrar vi til trygghet både for byggherre, entreprenør og kjøpere. Som byggherreombud vil vi blant annet bistå med følgende:

  • Kontraktinngåelse med entreprenør
  • Fremdriftskontroll og styring av endringer underveis i prosjektet
  • Hovedkontakt mot fremtidige leietakere
  • Utarbeidelse av byggherrens SHA-plan
  • Representere byggherre i henhold til byggherreforskriften

Funksjon som byggherreombud kombineres gjerne med byggelånsoppfølging for helhetlig kontrollfunksjon på vegne av byggherre.

Prosjektledelse

+

De fleste borettslag og sameier har ikke profesjonell styresammensetning og har ofte behov for et faglig alibi ved større vedlikeholdsarbeider og byggeprosjekter.  STAND bistår med blant annet nødvendig kartlegging av tiltakets omfang og karakter, utarbeidelse av tilbudsunderlag, innhenting og evaluering av tilbud samt oppfølging i utførelsesfasen.

Overtakelsesforretning

+

Ved kjøp av ny bolig etter bustadsoppføringslova, står selve overtakelsen og overtakelsesforretningen sentralt. Det er ved overtakelsen at forbrukeren endelig får tatt i bruk boligen etter kanskje flere år med planlegging, byggearbeider, kostnader, og utfordringer. På samme vis ser entreprenøren frem til overtakelsen, som gir mulighet til å avslutte prosjektet, og få utbetalt sluttvederlaget.

En overtakelse av kontraktsarbeidet innebærer at forbrukeren overtar risikoen for kontraktsarbeidet, og at forbrukere derfor i utgangspunktet er ansvarlig for alle skader som oppstår etter overtakelse. Det er derfor av stor betydning at overtakelsesforretningen utføres nøye og etter gjeldende retningslinjer.

STAND bistår både enkeltstående boligkjøpere og eiendomsselskaper i forbindelse med overtakelse (overtakelsesforretning) av bolig/boligprosjekter.

Tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanlegging

+

Tilstandsvurdering

I forbindelse med salg av næringseiendom bistår STAND med utarbeidelse av Tilstandsrapport for eiendommen. Tilstandsrapporten beskriver bygningenes tekniske tilstand. Om ønskelig vil rapporten også kunne inneholde arealoppmåling samt en beskrivelse av forventet vedlikehold neste 5-års periode.

Vedlikeholdsvurdering 

STAND har lang erfaring innen tilstandsvurdering og utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og bistår både boligeiere, borettslag og sameier. En vedlikeholdsplan beskriver hvilke tiltak som anbefales utført ved eiendommen i løpet av neste 5 eller 10 års periode. Videre utarbeides kostnadskalkyler for beskrevne tiltak som grunnlag for langsiktig budsjettering for byggeier.

Vurdering av vedlikeholdsplikt leieforhold

I forbindelse med et leieforhold er det i de fleste tilfeller en fordeling av vedlikeholdsansvar mellom utleier og leietaker. Vi har lang erfaring med vurdering av vedlikeholdsansvar i henhold til leiekontrakt, enten det er oppfølging underveis i et leieforhold eller ved leietakerutflytting. Vi bistår også med teknisk gjennomgang og beskrivelse av leieobjektets tilstand ved leiestart. God teknisk beskrivelse av leieobjektets tilstand og vedlikeholdsstatus vil bidra til å unngå uklarheter eller konflikt mellom utleier og leietaker.

Dette er STAND

Lars Jørgen Hoholm

PARTNER / SENIORRÅDGIVER 959 74 382
ljh@standtakst.no

Les mer

Lars Jørgen Hoholm er utdannet bygningsingeniør og takstmann og har i tillegg fagbrev som tømrer. Han har svært lang erfaring innen tviste- og reklamasjonssaker og bistår i om lag 100-150 saker hvert år, både på kjøper- og selgersiden. Lars Jørgen har også lang erfaring som fagkyndig i rettsaker og har bistått i et tresifret antall rettsaker og rettsmeklinger. 

Lars Jørgen har videre bred erfaring innen tilstandsvurderinger og vedlikeholdsplanlegging for både boligeiere, sameier og borettslag. Dette i tillegg til Teknisk Due Diligence (TDD) i forbindelse med transaksjon av næringseiendom. Den tekniske kompetansen kombinert med hans praktiske tilnærming gir et svært godt grunnlag for å kunne bistå som rådgiver ved skade- og tvistesaker, samt kvalitetssikring og oppfølging av byggeprosjekter. 

Anders Ugland

PARTNER / SENIORRÅDGIVER 408 47 863
au@standtakst.no

Les mer

Anders Ugland er utdannet bygningsingeniør og har i tillegg fagbrev som tømrer med over 20 års praktisk erfaring. Han har lang erfaring innen tviste- og reklamasjonssaker og bistår i om lag 100-150 saker hvert år, både på kjøper- og selgersiden. Anders har også lang erfaring som fagkyndig i rettsaker og har bistått i en rekke antall rettsaker og rettsmeklinger. 

Den tekniske kompetansen kombinert med hans praktiske tilnærming gir et svært godt grunnlag for å kunne bistå som byggteknisk rådgiver i de fleste prosjekter. Ugland benyttes derfor ofte som prosjektleder og rådgiver i byggeprosjekter. Han har også lang erfaring innen Teknisk Due Diligence (TDD) i forbindelse med transaksjon av næringseiendom samt tilstands- og vedlikeholdsvurdering av næringseiendommer, boliger og sameier. Ugland bistår også en rekke banker med byggelånsoppfølging, hovedsakelig større byggeprosjekter. 

Kontakt oss

STAND har som hovedmål å levere objektive rapporter med høy kvalitet tilpasset oppdragsgivers behov.