Author: danruben

It seems we can't find what you're looking for.


Verdivurdering

Som autorisert takstmann og medlem i Norsk Takst bistår STAND med verditaksering av boligeiendom og tomter.

Verditakst ved salg av bolig

Ved en verditakst utarbeides en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Også slike takster inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Tilstands- eller Boligsalgsrapport.

Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, offentlig kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

Forhåndstakst

I motsetning til en verditakst som beskriver dagens markedsverdi, angir forhåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av et hus, deling av en tomt, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres til en verditakst. 

Tomtetakst

Med tomtetakster menes som oftest verditaksering av ubebygde tomter. Teknisk verdi av en bebygd tomt består av råtomtverdi, verdi på opparbeidelse av tomt og verdien av lokal infrastruktur. Lokal infrastruktur sier noe om hvordan forholdene rundt tomten er organisert, om tomten ligger i regulert område, om adkomstvei er offentlig med offentlig vann- og kloakkledninger, avstander til butikker, skoler, barnehager og så videre.

Teknisk verdi av en ubebygd tomt består av råtomtverdi og verdien av lokal infrastruktur. Verdien skal vurderes på grunnlag av råtomtverdi i området eller områder en kan sammenligne med. Råtomtverdi er avhengig av beliggenhet i forhold til hovedsamferdselsårer og tettsteder (hovedinfrastruktur i området).


Prosjektledelse

De fleste borettslag og sameier har ikke profesjonell styresammensetning og har ofte behov for et faglig alibi ved større vedlikeholdsarbeider og byggeprosjekter.  STAND bistår med blant annet nødvendig kartlegging av tiltakets omfang og karakter, utarbeidelse av tilbudsunderlag, innhenting og evaluering av tilbud samt oppfølging i utførelsesfasen.

Teknisk bistand
overtakelsesforretning

Ved kjøp av ny bolig etter bustadsoppføringslova, står selve overtakelsen og overtakelsesforretningen sentralt. Det er ved overtakelsen at forbrukeren endelig får tatt i bruk boligen etter kanskje flere år med planlegging, byggearbeider, kostnader, og utfordringer. På samme vis ser entreprenøren frem til overtakelsen, som gir mulighet til å avslutte prosjektet, og få utbetalt sluttvederlaget.

En overtakelse av kontraktsarbeidet innebærer at forbrukeren overtar risikoen for kontraktsarbeidet, og at forbrukere derfor i utgangspunktet er ansvarlig for alle skader som oppstår etter overtakelse. Det er derfor av stor betydning at overtakelsesforretningen utføres nøye og etter gjeldende retningslinjer.

STAND bistår både enkeltstående boligkjøpere og eiendomsselskaper i forbindelse med overtakelse (overtakelsesforretning) av bolig/boligprosjekter.


Skadetakst forsikring

I forbindelse med skade på en eiendom eller bygning,  vil forsikringsselskapet normalt ta kontakt med en uavhengig takstmann for å sikre et profesjonelt og objektivt grunnlag for erstatningen. Det utarbeides i den forbindelse en skaderapport med vurdering av skadeomfang og skadeårsak samt nødvendige utbedringstiltak og tilhørende utbedringskostnader. For større skadesaker får takstmannen gjerne også mandat å styre og følge opp reparasjonsarbeidene for å sikre at verdier ivaretas og at skaden blir reparert tilfredsstillende.

STAND har lang erfaring innen skadetaksering både for bolig og næring og vil kunne bistå på kort varsel.

Tilstandsvurdering og
vedlikeholdsplanlegging

Vedlikeholdsplan
STAND har lang erfaring innen tilstandsvurdering og utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og bistår både boligeiere, borettslag og sameier. En vedlikeholdsplan beskriver hvilke tiltak som anbefales utført ved eiendommen i løpet av neste 5 eller 10 års periode. Videre utarbeides kostnadskalkyler for beskrevne tiltak som grunnlag for langsiktig budsjettering for byggeier.

Tilstandsvurdering
I forbindelse med salg av næringseiendom bistår STAND med utarbeidelse av Tilstandsrapport for eiendommen. Tilstandsrapporten beskriver bygningenes tekniske tilstand. Om ønskelig vil rapporten også kunne inneholde arealoppmåling samt en beskrivelse av forventet vedlikehold neste 5-års periode.


Energimerking

STAND har lang erfaring innen energimerking av både bolig og yrkesbygg. Energimerkeforskriften trådte i kraft 1. januar 2010 og er hjemlet i Energiloven. Energimerking er obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest, og det er byggeier som har ansvar for at bygningen oppfyller kravene i Energimerkeforskriften. For yrkesbygninger og nyoppførte boliger stilles det kompetansekrav til utføreren av energimerkingen.

Energimerkeordningen har som formål å stimulere til økt oppmerksomhet om bygningers energitilstand, og mulighetene for å redusere energibruk og omlegging til fornybar energi i bygninger. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen. Beregning av energikarakter skal være i samsvar med beregningsmetodene i standarden NS 3031.